NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU


ÚVOD


K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ: Amen.


K: Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovu matkou Máriou a s jeho bratmi
a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.
Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené
dary Ducha Svätého.


Modlime sa.
Chvíľa ticha.
Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli
očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom
múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne
pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ: Amen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁVER

 

MODLITBA RUŽENCA
K: A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na
jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas´- desiatok s tajomstvom: Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Sláva
Otcu.


Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217) - jeden alebo dva verše alebo hymnus:
Príď, Duchu Svätý, tvorivý

K: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (aleluja)
Ľ: A obnovíš tvárnosť zeme. (aleluja)
K: Modlime sa.
Večný Bože, ty osvecuješ srdca veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ: Amen.


1
DUCH SVÄTÝ - DUCH SILY


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: “Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom
Svätým... Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami
v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“.

(Sk 1,5.8)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Duch Svätý je Duch sily a pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade
ohlasujú Pána Ježiša. Mnohí ich nasledujú a odvážne vydávajú svedectvo o Kristovi. Až
do konca vekov bude Pánov Duch prejavovať svoju silu aj v slabých ľuďoch, v tých, čo
milujú Ježiša. Aj vo mne chce Duch Svätý prejavovať svoju silu, aby som bol Božou
milosťou tým, čím mám byť.

Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K: Modlime sa za dar sily.
Uprostred ľahostajného sveta nám často chýba odvaha, aby sme sa prejavili ako
kresťania. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.
 

K: Poznáme dobre, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.
Ľ: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.
K: Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.
Ľ: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.
 

K: Často sa z obavy pred inými neodvážime zasadiť za pravdu, spravodlivosť a lásku.
Ľ: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.
 

K: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým, aby sme smelo vyznávali nášho Pána
Ježiša Krista a odhodlane premáhali pokušenia zlého ducha.

Ľ: Amen.
 

2
DUCH SVÄTÝ – DUCH PRAVDY

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: “Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude
hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma
oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám“.

(Jn16,13-14)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Duch človeka nemôže pochopiť Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám
nepomôže Duch Svätý, Duch pravdy. Len v ňom môžeme poznávať Božie pravdy
a zveľaďovať sa v náboženskej náuke.
Aj Cirkev potrebuje stálu pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať cestou pravdy.
Pán Ježiš dal Cirkvi Ducha Svätého, aby neomylne vysvetľovala pravdy viery. A tak je
Cirkev, plná Ducha Svätého a sily, stĺpom pravdy.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar múdrosti.
Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov; nemôžeme ho poznať
bez pomoci Ducha Svätého. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.
K: Mnohí ľudia hľadajú zmysel života na nesprávnych cestách; ale bez Ducha Svätého
nevieme nájsť krásu ani zmysel života.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.
K: Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu; nech všetci, čo s úprimným
srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.
K: Mnohí si myslia, že viera sa zakladá na ľudskej múdrosti; ale apoštol Pavol nás učí,
že viera stojí na Božej moci a že on sám nechce vedieť nič iné iba Ježiša Krista, a to
ukrižovaného.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.
K: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu; osvieť nás svojím svetlom, aby sme
poznali, že Ježiš Kristus je naša cesta, pravda a život.

Ľ: Amen.
 

3
DUCH SVÄTÝ – DUCH NÁBOŽNOSTI

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: “Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,
za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými
vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých,
ako sa páči Bohu“.

(Rim 8,26-27)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako
sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme Bohu povedať, keď sa s ním
rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti.
Radi sa zúčastňujeme na modlitbe Cirkvi – na liturgii hodín.
Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí; môžeme povedať: Otče náš, ktorý
si na nebesiach.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar nábožnosti.
Máme krásne žalmy a mnohé modlitby Cirkvi, a predsa často nevieme, ako sa máme
modliť. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.
K: Mnohí ľudia sa prestali modliť; mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť. Prosme za
nich i za seba.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.
K: Vytráca sa Duch nábožnosti a modlitby, a predsa bez modlitby nemôžeme získať
spásu.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.
K: Žalmista spieva: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Toto by sme mali
prežívať v rozjímaní a v tichej poklone pred svätostánkom.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.
K: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa, veď ty si Duch nábožnosti a modlitby; veď
nás cestou nábožnosti, aby sme ničomu nedávali prednosť pred Kristom, našim
Spasiteľom.

Ľ: Amen.
 

4
DUCH SVÄTÝ – DUCH ÚTECHY

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: “Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky –
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte,
veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku
a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň
spoznáte, že ja som v Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“.

(Jn 14,16-20)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Kto je osamotený a opustený, hľadá útechu. Keďže telesnými očami nevidíme
Ježiša ani Otca, často sa cítime opustení. Duch, ktorý v nás býva, nás potešuje. On
nám dáva poznať, že aj Ježiš aj Otec sú pri nás, v nás.
Nikdy nie som sám. Duch Svätý vo mne prebýva ako v chráme. A spolu s nim je vo
mne aj Syn aj Otec. Klaniam sa Duchu Svätému prítomnému vo mne, ktorý je útechou
môjho srdca.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého.
Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje. Volajme:
Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.
K: Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť
z utrpenia pre Ježišovo meno.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.
K: Stáva sa, že nás opúšťajú aj tí najbližší a cítime sa opustení aj Bohom, najmä
v silných pokušeniach.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.
K: Dúfame, že raz budeme vidieť Pána Ježiša z tváre do tváre; tento prísľub nás
napĺňa radosťou.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.
K: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou, veď ty si Duch pravej
útechy a čistej radosti, dávaš svoje dary svojim verným a vymaňuješ ich z úzkosti
a žiaľu.

Ľ: Amen.
 

5
DUCH SVÄTÝ – DUCH SLOBODY

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: “Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného
zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme
dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho
Syna a on volá: ,Abba, Otče!, A tak už nie si otrok, ale syn.“ “Kde je Pánov Duch, tam
je sloboda.“

(Gal 4,4-7), (2 Kor 3,17)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Boží Syn nás vyslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými
a Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie. Zachovajme si túto slobodu
Božích detí. Nevracajme sa do hrozného otroctva hriechu a diabla. Lebo kto pácha
hriech, je otrokom hriechu. Kto ťažkým hriechom vyženie zo seba Ducha Svätého,
stáva sa otrokom zlého ducha, ktorý sa doňho nasťahuje. Podľa Ducha žime v bázni
pred Pánom a budeme slobodní.

Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K: Modlime sa za dar duchovnej slobody.
To je sloboda Božích detí, keď nie z donútenia alebo zo strachu Božiu vôľu plníme, ale
preto, že milujeme Otca. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích
detí.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K: Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva prikázania
a nepácha hriech.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K: Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K: Niektorí z nás sa stále zaoberajú sebou, trpia úzkosťami a žijú v strachu.
Ľ: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K: Príď, Duchu Svätý, zachovaj nás vo svojej milosti a láske a upevňuj v nás slobodu
Božích detí, aby sme už neboli otrokmi hriechu, ale milovanými a milujúcimi Božími
deťmi.

Ľ: Amen.
 

6
DUCH SVÄTÝ – DUCH SVÄTOSTI

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: “Boh nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my
konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,
ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista nášho Spasiteľa, aby sme,
ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.“

(Tít 3,5-7)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Byť svätým znamená nosiť v sebe Boží život. Má byť viditeľný v celom našom
počínaní a cez nás pôsobiť aj v iných. Sviatosťou krstu sme boli očistení a posvätení.
Sviatosť birmovania nás robí ešte svätejšími a silnejšími.
Duch Svätý priviedol k svätosti veľké zástupy. Aj teraz to robí a bude viesť ľudí
k svätosti až do posledného dňa.
Vo sviatosti pokánia v kajúcnikovi, ktorý stratil svätosť, Duch Svätý vysviaca
znovu svoj chrám. Ale nevracajme sa k hriechu, ktorý marí svätosť. Pokrstený
a pobirmovaný kresťan sa čoraz úprimnejšie a horlivejšie pripodobňuje Kristovi najmä
častým prijímaním Eucharistie.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar Ducha Svätosti.
V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť
a preniknúť svojou svätosťou celý náš život. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a naplň
srdcia svojich veriacich.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.
K: Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske
a k svätosti.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.
K: Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby
konali dobro a žili sväto.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.
K: Základom svätosti je posväcujúca milosť; treba si ju chrániť ako najväčší poklad
v srdci.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.
K: Príď, Duchu Svätý, a napĺňaj nás svojou milosťou, aby sme žili na tomto svete
bohabojne a sväto a aby nás Ježiš našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď príde
v sláve so svojimi svätými.

Ľ: Amen.
 

7
DUCH SVÄTÝ – DUCH LÁSKY

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: “Skrze Krista máme vierou prístup k tej istej milosti, v ktorej
zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia
láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“

(Rim 5,2.5)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Láska, to nie je vlastnosť Boha, ale jeho najvnútornejšie bytie. Duch Svätý je láska
Otca a Syna. V tejto Božej láske je Cirkev a každý jeden z nás. Duch Svätý vzbudzuje
a zdokonaľuje našu lásku k Ježišovi.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar Ducha lásky.
Láska znamená, že Boh nás miluje, a preto aj my milujme Pána Boha z celého srdca a zo
všetkých svojich síl. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K: Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš, a že zotrvávame
verne v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K: Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás
prenasledujú.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K: Láska znamená, že zachovávame Ježišove prikázanie a že jeho jarmo je nám
príjemné a bremeno ľahké.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby nás nič neodlúčilo od nášho
Spasiteľa a aby sme z lásky k nemu každý deň konali dobré skutky a slúžili mu v jeho
trpiacich bratoch a sestrách.

Ľ: Amen.
 

8
DUCH SVÄTÝ – SVETLO NAŠEJ MYSLE

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude
milovať; prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Toto som vám povedal, kým som
ešte u vás, ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás
všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

(Jn 14,23-24a.25-26)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Duch Svätý je žiara pravého svetla; svetla, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce.
V neistote je toto svetlo istotou, v beznádeji nádejou, v námahe osviežením. “Až vás
povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám
bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.“

(Mk 13,11)
Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého.
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na
všeobecný úžitok. Volajme: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.

Ľ: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K: Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli, čo je dobré a spravodlivé.
Ľ: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K: Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na
nás a učí nás odpúšťať.

Ľ: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K: Keď sme v ťažkých situáciách, Duch Svätý je s nami a vnukne nám, čo máme robiť
ako Božie deti.

Ľ: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K: Príď, Duchu Svätý a naplň nás svojim svetlom a udeľ nám dar rady, aby sme
bezpečne kráčali po ceste spásy.

Ľ: Amen.
 

9
DUCH SVÄTÝ – DUCH POKOJA A JEDNOTY

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: “Prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou.
Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden
je Pán, jedna viera, jeden krst.“

(Ef 4,1-5)
Chvíľa ticha.
ÚVAHA

Ako v tele má byť všetko v súlade, aj my v Cirkvi, tajomnom Kristovom tele, máme
sa usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás
vytvára Duch Svätý. “My všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo.“
Kristus sa vo večeradle modlil za nás: “Svätý Otče, aby všetci boli jedno ako ty, Otče,
vo mne a ja v tebe.“

(1 Kor 12,13), (Jn 17,21)
Vo sviatosti pokánia dostávame vzácny dar pokoja: zmierujeme sa s Otcom
i s našimi bratmi. Kristus nás zmieruje s Otcom. Lebo on je Pokoj. Pokoj a bratská
láska objímajú Kristových učeníkov.

Chvíľa ticha na rozjímanie.


PROSBY
K: Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty.
Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery; nech nás
zjednocuje v pokoji a v bratskej láske. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj
a jednotu.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.
K: Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou; aj naše
spoločenstvo pod ochranou Panny Márie nech preniká Kristov pokoj.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.
K: Eucharistia je sviatosť, ktorá je znakom jednoty a putom lásky; nech Duch Svätý
vzbudzuje v nás túžbu po častom svätom prijímaní.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.
K: Cirkev veľmi trpí tým, že pre ľudskú pýchu a slabosti mnohí žijú oddelení od
jediného Kristovho ovčinca: nech je čím skôr jedno duchovné stádo a jeden Pastier.

Ľ: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.
K: Príď, Duchu Svätý, a udeľ Cirkvi dar jednoty a pokoja, aby všetci pokrstení boli
jedno v Kristovi a aby tak všetci kresťania vydávali pravé svedectvo o našom Pánovi
a Vykupiteľovi.

Ľ: Amen.
 

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.


Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas;
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

V. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V. O. Aleluja.)
R. A obnovíš tvárnosť zeme. (V. O. Aleluja.)


Modlime sa.


Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

 

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú. Amen.