Oznamy 25.03.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 26. marca 2018 do 01. apríla 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.03. 

Féria

1800

  + manžel Jozef, brat Ján a rodičia z oboch strán

Utorok

27.03.

Féria

1800

  + Mária a Klement Bokoroví a + z rodiny

Streda

28.03.

Féria

1800

  + rodičia Anna a Lukáč

Štvrtok

29.03.

Zelený Štvrtok

1800

  Za kňazov – možnosť poklony

  Najsvätejšej sviatosti Oltárnej do 21:00

Piatok

30.03.

Veľký Piatok

1000

  Pobožnosť krížovej cesty

1500

  Obrady Veľkého piatku a po nich možnosť poklony

  pri Božom hrobe do 19:00

Sobota

31.03.

Biela Sobota

Veľkonočná vigília

0800

  Možnosť poklony pri Božom hrobe do 17:00

1930

  Veľkonočná vigília

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

Nedeľa

01.04.

Veľkonočná Nedeľa

0800

  Na úmysel Ordinára

1000

  Za farníkov

 

    

 

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom minulú nedeľu vyniesla 867,05€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Prihlášky na birmovku si môžete vyzdvihnúť u mňa po sv. omši - žiaci 7. ročníka ZŠ a starší.

Ak by boli dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania, tak môžu prísť kedykoľvek osobne.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na apríl.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Vo Veľkom týždni namiesto modlitby ruženca sa budeme od 17:00 modliť pred sv. omšami pobožnosť krížovej cesty – v pondelok krížovú cestu za chorých, v utorok s blahoslaveným Metodom Dominikom Trčkom a v stredu s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

Začíname Veľký týždeň, kedy si pripomíname najdôležitejšie udalosti našej spásy.

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa - Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.

 

Počas Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Bielej soboty budeme pred obradmi aj po nich zachovávať posvätné ticho, aby sme mohli lepšie prežiť udalosti našej spásy. Preto v tieto dni sa okrem Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu 30 minút pred obradmi na Veľký piatok a na Bielu sobotu pred Veľkonočnou vigíliou a okrem pobožnosti krížovej cesty na Veľký piatok nebude spoločne (nahlas) modliť ani ruženec či iné modlitby.

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

     - Missa Chrismatis - omša svätenia olejov bude v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 09:30.

     - Pri večernej svätej omši na pamiatku Pánovej večere sa koná obrad umývania nôh.

     - Po svätej omši prenesieme Najsvätejšiu sviatosť do bočného oltára. Poklonou chceme bdieť s Pánom Ježišom, ktorý prežíval agóniu v Getsemanskej záhrade.

VEĽKÝ PIATOK

     - Je dňom pokánia záväzným v celej Cirkvi - veriaci sa majú zdržiavať mäsitého pokrmu a zachovávať pôst. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od 14. r. nahor, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku. - odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu.

     - Podľa pradávnej tradície Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu, rozjíma o umučení Pána Ježiša a uctieva si kríž.

     - V piatok bude pobožnosť krížovej cesty v prípade priaznivého počasia vonku. Pôjdeme od kostola ku cintorínu.

     - Začíname deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.

BIELA SOBOTA

     - Po celý deň bude možnosť uctiť si Krista ležiaceho v hrobe a vykonať poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Skúsme si v tento deň nájsť čas.

     - Milodary odovzdané do pokladničky pri Božom hrobe budú poslané prostredníctvom arcibiskupského úradu na udržiavanie chrámov a pomoc Cirkvi vo Svätej zemi.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

     - Koná sa v noci - nesmie sa začať pred súmrakom a má sa skončiť pred svitaním nedeľného rána. Liturgia Veľkonočnej vigílie je bohatá a dlhšia ako zvyčajne, treba s tým počítať.

     - Treba si priniesť sviece, ktoré bude každý potrebovať  pri obrade svetla, pri obnove krstných sľubov.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať:

1.    pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo(Ench. indulgentiarum, conc. 59);

2.    za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok(conc. 17)

3.    za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie(conc. 70).

 

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po veľkonočnej vigílii.

 

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál