List kňazom k súčasnej epidemiologickej situácii november 2021

Číslo prot. 9174/2021

 

LIST KŇAZOM, REHOĽNÍKOM A VŠETKÝM VERIACIM
V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE K SÚČASNEJ
EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

 

            Drahí oltárni bratia, ctihodní rehoľníci a rehoľníčky, bratia a sestry v Kristovi,

 

pri nedávnej návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorá je ešte živá v našej pamäti, nástupca sv. Petra v záhrade prezidentského paláca pripomenul, aby sme počas pandé­mie Covid-19 nezabúdali na vzťahy. A my nechceme zabudnúť ani v období izolácie na na­šich najbližších, najslabších, starých, chorých a biednych v našej spoločnosti, lebo máme pred očami Toho, ktorý nám preukázal najväčšiu lásku, a to na kríži. Ježiš Kristus volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11,28) Božia láska nás pozýva i k obeti a je jej hodná. Preto pozývam všetkých veriacich, aby nakoľko to je možné, nezanedbali v sebe dar vzťahu s Bohom a pokiaľ je to možné, navštevovali kostoly rešpektu­júc opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19.

 

Preto pripomínam, že i všeobecné pravidlo fyzickej (vek, choroba, nedostatok miesta), či morálnej nemožnosti (veľký strach, či ťažkosť), oslobodzuje od povinnej účasti na svätej omši. Pandemická situácia v súčasnej dobe a opatrenia prijímané v snahe re­dukovať šírenie ochorenia Covid-19 vytvárajú vážne prekážky pre splnenie povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

 

Úmysel zákona o povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu či v prikázaný sviatok sledu­je výchovu k hlbšiemu duchovnému životu, ktorý nie je možný bez cirkevného spoločenstva. Cirkev nikdy neprestávala zdôrazňovať potrebu tejto účasti a až neskôr „pre vlažnosť alebo nedbanlivosť niektorých musela vysvetliť povinnosť účasti na nedeľnej svätej omši.“ (sv. Ján Pavol II.) Druhý vatikánsky koncil nás učí: „Sú plne včlenení do spoločenstva Cirkvi tí, čo majúc Ducha Svätého, prijímajú neporušenú celú jej štruktúru a všetky prostriedky spá­sy, ktoré sú v nej ustanovené, a v jej viditeľnom organizme sú zjednotení s Kristom - ktorý ju vedie prostredníctvom najvyššieho veľkňaza a biskupov - putami vyznávania viery, sviatosťa­mi, ako aj cirkevnou správou a spoločenstvom.“ (Lumen gentium, 14) Nie sú správne také postoje, kedy veriaci dišpenzovaní od  zákona o povinnej účasti na sv. omši, neprejavujú žiad­ny záu­jem o život vo farnosti, o sviatosti alebo či je pre nich možné byť nejakým spôsobom byť účastní na sv. omši.

 

V snahe o zabezpečenie prístupu veriacich k sviatostiam a najmä Eucharistii, prosím, aby kňazi boli na blízku im zvereným veriacim, nakoľko to je možné a nech dbajú, aby veria­cich pri usporadúvaní slávení a rešpektovaní platných epidemiologických opatrení viedli k pokoju. Nech Eucharistia nie je miestom pre roztržky, ale pre jednotu. Násilie, hnevy či tvrdosť proti službe tých, ktorí majú úlohu zabezpečovať či usporadúvať slávenie Eucharis­tie za účasti veriacich sú v ostrom protiklade s tým čo chcú sláviť - s atmosférou Pánovej večere. Vážne teda vyzývam všetkých k obnoveniu bratského ducha. (1 Kor 11, 17-34)

 

Duchovný život - život s Kristom - je najlepším prostriedkom na prekonanie tohoto ťažkého obdobia, kedy nám odišli do večnosti mnohí nám drahí. Nech sa naša láska ku Kristovi prejaví v našom každodennom živote, v službe Bohu i ľuďom a porovnávajme na­šu lásku s Kristovou láskou.

 

V Trnave 12. novembra 2021, na spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 

S láskavým pozdravom, v modlitbe Vás žehná

   

V Pánovi oddaný

Mons. Ján Orosch

trnavský arcibiskup