Archív článkov

Informácie k 16.11.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal v piatok 13. novembra 2020 vyhlášku s novými pravidlami, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

S vyhláškou sa možno oboznámiť tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

 

 

Trnavská novéna 2020

 

MINFA DOD 2020

 

 

Informácie k 02.11.2020

RÍMSKOKATOLÍCKAA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 02.11.2020 do odvolania


Vstup do kostola bude umožnený iba tomu, kto sa preukáže:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
 • Zákaz podávania rúk.

pondelok až sobota
08:00 – 16:00 – otvorená predsieň kostola na osobnú modlitbu (vždy iba 1 človek alebo členovia jednej domácnosti)
16:00 – 17:45 – možnosť súkromnej adorácie v kostole a na požiadanie možnosť sv. prijímania a svätej spovede
18:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)
nedeľa
08:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)
09:00 – 09:45 – možnosť súkromnej adorácie v kostole a na požiadanie možnosť sv. prijímania
10:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)
12:00 – 18:00 – otvorená predsieň kostola na osobnú modlitbu (vždy iba 1 človek alebo členovia jednej domácnosti)

Sv. omše budú za účasti najviac 6 ľudí vrátane kňaza.
V prípade sv. omší počas dňa (pohrebných, sobášnych...) bude kostol zatvorený.
Na sv. omšu môžu ísť do počtu najviac 6 ľudí v kostole tí, ktorí dali úmysel sv. omše,
vstup do kostola bude cez zákristiu najskôr 10 minút pred sv. omšou.

V kostole pri súkromnej adorácii, krste a sobáši bez sv. omše platí: 1 človek na 15 m2 
a pred kostolom 2 metrové odstupy medzi ľuďmi
(plocha kostola 263,45 m2 vrátane vstupu do kostola, presbytéria a zákristie,
čiže 17 ľudí vrátane kňaza a služby).

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď
sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúča prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary)
za dodržania hygienických predpisov, ale z praktických dôvodov bude vysluhovaná v zákristii
(v prípade sviatosti zmierenia a sv. prijímania
dezinfekcia rúk, rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).
Sviatosť zmierenia mimo stanoveného času bude vysluhovaná na žiadosť po dohode s kňazom.

ZA SÚČASNÝCH MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ,
NAJMÄ PRE FYZICKÚ A MORÁLNU NEMOŽNOSŤ,
VERIACI NIE SÚ POVINNÍ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTÝCH OMŠIACH A TO AJ V NEDEĽU!

(Vypracované na základe usmernení hlavného hygienika, KBS a Trnavskej arcidiecézy)

 • Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

 • Bratislava 1. októbra (TK KBS) Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od dnes, 1. októbra, až do odvolania.
  Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.
  Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

 

 • Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch obnovil v deň spomienky Ružencovej Panny Márie, teda 7. októbra, udeľovanie polnočných požehnaní s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
  Požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou z okna Arcibiskupského úradu na 2. poschodí udeľoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Vtedy požehnávanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou trvalo spolu deväťdesiat dní.
  Požehnania Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa zároveň udeľujú aj na poludnie o 12:00 hodine. Všetky farnosti a rehoľné spoločenstvá konajú modlitby, aby vyprosili Božiu pomoc a ochranu v neľahkej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, aby sa s dôverou zverovali a zasväcovali Trnavskej Panne Márii.

 

 • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
  Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

 

 • Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu.Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko". Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci!

 

 

 

Informácie k 24.10.2020

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

OD 24.10.2020 DO ODVOLANIA

 

09:00 – 17:00 -  otvorený vstup kostola pre krátku súkromnú modlitbu

(cestou na nákup/z nákupu alebo do/zo zamestnania)

Prosíme dodržať platné hygienické predpisy a opatrenia

(rúško, dezinfekcia, odstup najmenej 2 metre)

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

V PRÍPADE NUTNOSTI INDIVIDUÁLNE NA POŽIADANIE

PO DOHOVORE S KŇAZOM.

 

 

 • Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň budú odslúžené v ten istý deň počas súk­romnej svätej omše kňaza.Veriacim odporúčame, aby sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysly. Časy súkromných svätých omší sa nevyhlasujú.
  Kto by chcel nechať odslúžiť úmysel sv. omše v mesiaci november, môžete ho nahlásiť osobne, telefonicky alebo mailom.

 

 • Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

 • Bratislava 1. októbra (TK KBS) Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od dnes, 1. októbra, až do odvolania.
  Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.

 

 • Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch obnovil v deň spomienky Ružencovej Panny Márie, teda 7. októbra, udeľovanie polnočných požehnaní s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
  Požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou z okna Arcibiskupského úradu na 2. poschodí udeľoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Vtedy požehnávanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou trvalo spolu deväťdesiat dní.
  Požehnania Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa zároveň udeľujú aj na poludnie o 12:00 hodine. Všetky farnosti a rehoľné spoločenstvá konajú modlitby, aby vyprosili Božiu pomoc a ochranu v neľahkej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, aby sa s dôverou zverovali a zasväcovali Trnavskej Panne Márii.
 
Viac článkov...