Benedictus - ZACHARIÁŠOV CHVÁLOSPEV

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * 
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 
a vzbudil nám mocného Spasiteľa * 
z rodu Dávida, svojho služobníka,
 
ako odpradávna hovoril * 
ústami svojich svätých prorokov, 
že nás oslobodí od našich nepriateľov * 
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
 
Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 
a pamätá na svoju svätú zmluvu, 
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, * 
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
 
aby sme mu * 
bez strachu slúžili 
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou * 
po všetky dni nášho života.
 
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: * 
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 
a poučíš jeho ľud o spáse, * 
že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
 
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 
a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 
a naše kroky * 
upriami na cestu pokoja.