Bože môj, som neobyčajne šťastný, že si si ma vyvolil z počtu mnohých ku vznešenej službe oltára. Ďakujem Ti, že mi dovoľuješ, aby som mohol posluhovať kňazovi v blízkosti svätého miesta, na ktoré každodenne zostupuje Tvoj jednorodený Syn Boží, aby sa za nás vo svätej omši obetoval.

Svätý Tarzícius oroduj za mňa, aby som službu pri oltári vykonával zbožne, ako anieli v nebi.

 

 

 

 

 

 

Kto je to miništrant?

Miništrant je predovšetkým priateľ Ježiša Krista, ktorý ho nasleduje so živou vierou, pevnou nádejou a nezištnou láskou. Miništrant je mladý chlapec, ktorý pomáha a prisluhuje biskupom, kňazom a diakonom pri jednotlivých liturgických sláveniach.

Význam miništrantskej služby

Miništranti sú pre život a prácu katolíckej Cirkvi nenahraditeľní a ich celkový význam spočíva:

* V priamej oslave Trojjediného prostredníctvom všetkých liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní zvláštnymi dobrodeniami.
* V službe Božej velebnosti pri slávení Eucharistie, ktorá mu dodáva slávnostný ráz, robí liturgiu krajšou, vznešenejšou a príťažlivejšou.
* V praktizovaní zákona lásky k Bohu a k blížnemu. Táto žitá láska sa prejavuje v službe Pána a v ochote túto službu vykonávať.
* V príprave na plnší život v Kristovi. Pán Ježiš veľmi často povolá do svojej vinice týchto malých a mladých služobníkov oltára, volá ich plnšie žiť v kňazskom a rehoľnom povolaní v Ježišovi Kristovi na ich spásu a na záchranu iných nesmrteľných duší.
* V hlbšom prežívaní života viery. Táto ich viera je vzorom pre iných mladých ľudí. Miništranti veľmi často plnia misijnú úlohu Cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Miništranti sú najmladší a najoddanejší katolícki misionári.

Čo znamená miništrovať

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovať teda znamená posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.

Služba miništrantov je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.

Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorý sa svojmu Otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

Miništrantská služba je anjelská. Miništranti vykonávajú v chrámoch to, čo konajú anjeli v nebi. Sú viditeľnými zástupcami anjelov. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby, chlieb a víno.

Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

Miništrovanie je služba rozmnožujúca Božie milosti a služba Pánovi. Miništrant má neustále žiť v stave posväcujúcej milosti, aby jeho duša bola čistá, a to najmä vtedy, keď slúži pri Pánovom oltári. Takto chápaná služba miništranta je zasvätenie sa Pánovi.

Aký má byť miništrant

Všetci sme povolaní k spáse, lebo Ježiš Kristus za každého človeka zomrel na kríži. Aj za miništranta. Miništrant svojou službou pri oltári je tak blízko k Božím milostiam a darom, že ho Ježiš obdarúva mimoriadnymi milosťami a povoláva k svätosti. To si musí uvedomovať každý miništrant, a preto má byť oddaný, čistý, zbožný, vzorný, usilovný.

Kto sa môže stať miništrantom?

Miništrantom sa môže stať každý chlapec, ktorý má túžbu slúžiť pri Pánovom oltári a ktorý sa pre túto službu sám dobrovoľne rozhodne.