Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami.(KKC 1131)

 

Slovo „sviatosť“ znamená „svätú vec“, „tajomstvo“. Toto slovo označuje spoločný názov pre sedem sviatostí, ktoré ustanovil Ježiš Kristus. Boh pozná človeka, vie, že je založený zmyslovo a reaguje a spúšťa abstraktné myslenie na popud zmyslového vnímania (videnie, dotyk a pod.). Preto Boh človekovi vychádza v ústrety, aby lepšie vnímal milosti a volí pri stretnutiach znaky, ktoré sú všeobecne ľudské a prístupné: - chlieb a víno, aby v Eucharistii vyjadril potrebu pokrmu pre život aj v duchovnom zmysle, alebo vodu ako prostriedok na očisťovanie.

 

Tridentský koncil (1545 - 1563) v roku 1547 pevne stanovil počet Ježišom ustanovených sviatostí:

1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia (Sviatosť Oltárna)
4. Sviatosť zmierenia (pokánie)
5. Pomazanie chorých (nemocných)
6. Posvätná vysviacka (Posvätenie kňazstva)
7. Manželstvo

 

Pri sviatostiach pre ich platnosť nezáleží na osobnej dispozícii sprostredkovateľa (vysluhovateľa), pretože prvotným vysluhovateľom všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus. On krstí, odpúšťa, učí a vedie, aj keď vysluhovateľ (napr. kňaz) je nehodný. Znaky, ktoré sa pri sviatostiach používajú - slová, víno, chlieb, voda - nás majú upozorňovať na fakt, že prostredníctvom vecí tohto sveta dosahujeme svoju spásu.

 

Sviatosti v nás spôsobujú, obnovujú a rozhojňujú Boží život. No často môžeme počuť zlomyseľné pripomienky: „Chodí na prijímanie, ku sviatostiam a vôbec nie je lepší... ani to na ňom nevidieť!“ Prečo sa pôsobenie Ducha Svätého v prijímaných sviatostiach neprejavuje rovnako u všetkých veriacich? Viete, slnko svieti na celý dom. No i napriek tomu nie v každej izbe je rovnaké svetlo a teplo. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. V jednej izbe sú okná otvorené dokorán, v druhej sú síce okná otvorené, ale veľmi malé. Niekde sú sklá okien zafúľané, inde sú zatiahnuté závesy a pod. Tak je to aj s pôsobením Ducha Svätého vo sviatostiach. Záleží len od nás, ako dary Ducha prijímame, ako sme pre ne otvorení a prístupní.

 

Ak máte záujem o vyslúženie sviatostí,(napr. sviatosť krstu alebo manželstva) skontrolujte si, do akej farnosti patríte. Podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.