Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

* Krst je sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove. (KKC § 1213)
* Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého.
* Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou dostávame Boží život.

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť:
„ Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“. (Mt 28,19 - 20) V tomto citáte je aj odpoveď na pripomienky, prečo sú rôzne prípravy pred krstom a inými sviatosťami. Ježiš nezakladá bývalé „komunálne služby“, ktoré by poskytovali za poplatok udelenie sviatostí ako služby obyvateľstvu. Najprv jasne vyžaduje: Choďte - učte až potom krstite!

O krst žiada jeden z rodičov po narodení dieťaťa na farskom úrade, kam prinesie k nahliadnutiu rodný list. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí.


Podmienky a požiadavky pre výber krstných rodičov:

1. Vyberá si ho krstenec, jeho rodičia alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár, alebo vysluhovateľ krstu.
2. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
3. Má mať dovŕšený 16. - ty rok života.
4. Musí byť pobirmovaným katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal.
5. Nesmie mať uložený alebo vyhlásený žiadny kanonický trest.
6. Nesmie byť rodičom krstenca. (Pórov. kán. 874 CIC)

Krst dieťaťa do 7 rokov

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi býva v kancelárii farského úradu. Je možné ho z praktických dôvodov absolvovať už pred narodením dieťaťa. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s menom, dátumom krstu a krstnú sviecu. Vhodné je vyplniť si krstný lístok (len hrubo orámovanú časť), s ktorým potom prídete na faru...


Krst dieťaťa vo veku od 7 do 14 rokov

Pokiaľ máte nepokrstené dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba to ohlásiť na fare kňazom. Bližšie podrobnosti budú dohodnuté s kňazom.


Krst dospelého (od 14 rokov vyššie)

Ak sa chcete dať pokrstiť, treba sa prihlásiť na fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň vám bude vyslúžená aj sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie. Bližšie informácie sa dozviete od kňazov vo farnosti.