KOMENTÁR K PREZENTÁCII O SYNODE ZA SYNODÁLNU CIRKEV

 

1. Synoda za synodálnu Cirkev 2021 – 2023

2. Synoda
·„Synoda“ – (gr.) schôdza alebo stretnutie
·Spoločné kráčanie
·Vzájomné počúvanie sa
·Načúvanie Duchu Svätému

Slovo “synoda” pochádza z gréčtiny a dá sa preložiť ako “schôdza” či
“stretnutie”.
Synoda znamená spoločné kráčanie vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní
Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Cirkev putuje naprieč dejinami za
(a so) svojím Pánom, Ježišom Kristom.
V Skutkoch apoštolov čítame: „Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme
na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného“ (Sk 15, 28). Na
tejto synode sa vydávame na cestu, aby sme mohli povedať „Duch Svätý a my“,
aby sme boli v neustálom dialógu medzi sebou pod vplyvom Ducha Svätého a
tiež v dialógu s Duchom Svätým. Preto je potrebné prežívať synodu v duchu
modlitby. V jedinom Božom ľude teda kráčame spoločne, aby sme zakúsili
Cirkev, ktorá prijíma a žije dar jednoty a otvára sa hlasu Ducha Svätého.
Synodálna cesta je pokračovanie na ceste, ktorú začal Ježiš Kristus založením
Cirkvi na Turíce. Evanjelium o uzdravení Bartimeja hovorí: Bartimej „hneď videl
a šiel za ním po ceste.“ (Mk 10, 46 – 52) Bartimej potom, ako mu Ježiš vrátil
zrak, šiel za ním po ceste. Ísť po ceste neznamená iba fyzické nasledovanie,
chôdzu spolu s druhým človekom. Cesta znamená život podľa učenia Ježiša
Krista, znamená cestu spásy, ktorá vedie k večnému životu.
 

3. Synodalita Cirkvi
·Celkový život a misia Cirkvi
·Povaha Božieho ľudu
·Ohlasovanie evanjelia v sile Ducha Svätého

Synodalita značí predovšetkým osobitný štýl, ktorý charakterizuje celkový život
a misiu Cirkvi, vyjadruje jej povahu Božieho ľudu, ktorý spoločne putuje
a zhromažďuje sa, povolaný Pánom Ježišom, aby v sile Ducha Svätého
ohlasoval evanjelium.
Synodalita sa má prejavovať v každodennom spôsobe života a činnosti Cirkvi.
V tomto zmysle synodalita umožňuje celému Božiemu ľudu kráčať spoločne,
počúvajúc Ducha Svätého a Božie slovo, aby sa mohol podieľať na misii Cirkvi
v spoločenstve, ktoré Kristus medzi nami ustanovil. (porov. Vademékum 1.2)
Existujú mnohé spôsoby, v ktorých zakúšame formy „synodality“ už teraz
a v celej Cirkvi. Napriek tomu sa požiadavka byť synodálnou Cirkvou
neobmedzuje len na existujúce inštitúcie. Totiž synodalita nie je ani tak udalosť
alebo slogan, ako skôr štýl a spôsob, akým Cirkev prežíva svoje poslanie vo
svete. (porov. Vademékum 1.3)
 

4. Cieľ synody
·Aby celý Boží ľud počúval čo Duch Svätý hovorí Cirkvi
·Rast k spoločenstvu a misii spoluúčasťou všetkých

Cieľom synody je, aby celý Boží ľud počúval čo Duch Svätý hovorí Cirkvi.
Ďalším cieľom je rast k spoločenstvu a misií spoluúčasťou všetkých. Práve
ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť
všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. Cieľ synody je vyjadrený v troch
kľúčových slovách synody: spoločenstvo (communio), účasť
(participácia) a poslanie (misia).
Výsledkom by nemal byť ďalší dokument, ale uvedomenie si svojho miesta
v Cirkvi, obrátenie k Bohu, konverzia jednotlivcov, ale aj celej Cirkvi, aby sme
videli veci tak, ako ich vidí Boh. (porov. Vadémekum 1.4)
5. Metóda synody
Duchovný proces
·Modlitba
·Počúvanie
·Dialóg
·Rozlišovanie

Metódou synody je duchovný proces, ktorý sa nesie v modlitbovej atmosfére,
kde je medzi nami prítomný Otec skrze Syna v Duchu Svätom. Hlavným
aktérom v procese synody má byť Duch Svätý.
Synoda by mala znamenať dynamiku vzájomného pokorného počúvania,
prebiehajúceho na všetkých úrovniach Cirkvi a zahŕňajúceho celý Boží ľud... ide
o počúvanie Ducha Svätého, ako o tom čítame v Zjaveniach ap. Jána: „Kto má
uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ (2, 7).
Aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. Robíme to tak,
že spoločne počúvame Božie slovo vo Svätom písme a živú Tradíciu Cirkvi, a
potom počúvame jeden druhého v dialógu, najmä tých, ktorí sú na okraji
spoločnosti, pričom rozlišujeme znamenia čias. (porov. Vademékum 1.3)
Rozlišovanie v tomto procese znamená počúvanie sa navzájom, počúvanie
našej tradície viery, sledovanie znamení čias, aby sme rozpoznali, čo nám
všetkým hovorí Boh.
Svätý Otec František k tomu hovorí: „Počúvame Boha, kým necítime spolu
s ním volanie ľudu; počúvame ľud, kým nevdýchneme vôľu, ku ktorej nás volá
Boh.“ (porov. Vademékum 2.2)
 

6. Čo synoda nie je
·Mechanický zber údajov
·Prieskum názorov
·Séria stretnutí a diskusií
·Parlament
·Počúvanie len aktívnych

 

7. Čo synoda nie je
·Boj laikov proti kňazom a opačne
·Kritizovanie tých druhých
·Snaha o zmenu náuky Cirkvi
·Proces, ktorý vyrieši všetky naše obavy a problémy

Synodálny proces je predovšetkým duchovný proces. Nejde o mechanický zber
údajov, o zbieranie odpovedí či informácií, ani o sériu stretnutí a diskusií.
Pri synode nemá ísť o parlamentnú demokraciu, kde by sme hlasovaním určili kto
má správny názor. Nemá to byť riešenie iba problémov a starostí bez hľadania
ciest, sústredenie sa na seba a svoje bezprostredné starosti, zapojenie len
existujúcich „starých štruktúr“, ale snaha o zapojenie všetkých pokrstených.
Takisto synodálny prosces nemá skĺznuť do boja medzi laikmi a kňazmi, do
kritizovania druhých, do snahy o zmenu náuky Cirkvi ani o snahu vyriešiť všetky
naše obavy a problémy.
 

8. Fázy synody
·Diecézna (do 15.8.2022)

Farská (do 31.5.2022)
Diecézna fáza sa začala v katedrálnych chrámoch v nedeľu 17.10.2021 pod
vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu –
uskutoční sa v každej diecéze. Budú sa mať možnosť zapojiť všetci pokrstení aj na
farskej úrovni podľa postupu, ktorý dostaneme. V rámci diecézy bol vytvorený
Diecézny synodálny tím koordinátorov, ktorý pripravuje podnety pre farnosti
a ďalšie spoločenstvá. Z výstupov z farností diecézy zostavia pracovný dokument
(Instrumentum laboris).

·Kontinentálna (mar. 2023)

Výstupy z kontinentálnej fázy v podobe záverečných dokumentov z jednotlivých
kontinentálnych oblastí budú podkladom na vypracovanie druhého pracovného
dokumentu.

·Synoda biskupov (okt. 2023)

Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, ktorí pápežovi svojimi radami
a pripomienkami pomáhajú pri spravovaní Cirkvi. Poskytujú pomoc v otázkach
viery a mravov, cirkevnej disciplíny, a činnosti Cirkvi vo svete. (CCI, Kan. 342). O jej
zriadení rozhodol v r. 1965 pápež Pavol VI.
9. Diecézna fáza
·Dialóg medzi sebou
·Vypočutie každého
·Modlitbová atmosféra
Diecézna fáza aj farská fáza používa metódu synody uvedenú na slajde č. 5.
Počas diecéznej fázy má ísť podľa možností o dialóg s čo najväčším počtom
ľudí, vypočutie každého. Preto je dôležiá už fáza na úrovni farnosti.
Celá fáza má prebiehať v modlitbovej atmosfére, prežívať spoločné putovanie
pod vedením Ducha Svätého. Je to začiatok procesu, ktorý bude pokračovať aj
po roku 2023.

10. Farská fáza
·Február Modlitba, prezentácia, info
·Marec a apríl Stretnutia
·Máj Spracovanie podnetov
·31. máj 2022 Odoslanie záverov

Farská fáza je súčasťou diecéznej fázy.
V mesiaci február 2022 je naplánovaná modlitbová príprava vo farnostiach
(slávenie sv. omší – formulár a prosby do spoločných molitieb veriacich sú
v dodatku Prípravného dokumentu, adorácie, modlitba posv. ruženca),
predstavenie synody pomocou prezentácie, štúdium dokumentov (Prípravný
dokument, Vademékum), podnety z Diecézneho synodálneho tímu Trnavskej
arcidiecézy.
V mesiacoch marec a apríl 2022 sú naplánované stretnutia vo farnostiach (pozri
slajdy 11. až 16.) Je vhodné využiť stretnutia ako pôstne duchovné obnovy.
V mesiaci máj 2022 dokončenie stretnutí, syntéza z výstupov a odoslanie záverov
Diecéznemu synodálnemu tímu.


11. Návod na stretnutia vo farnosti
1. Spoločná modlitba

Moderátor začne spoločnú modlitbu, do ktorej sa môžu zapojiť aj ostatní
zúčastnení.
2. Rozjímanie nad biblickým textom
Moderátor ponúkne pripravené rozjímanie nad biblickým textom.
3. Diskusia
Nasleduje diskusia počas ktorej si zúčastnení môžu pomôcť ponúknutými
otázkami.
4. Počúvanie Ducha Svätého
Spoločenstvo počúva, čo hovorí Duch Cirkvi skrze jednotlivých členov.

12. Návod na stretnutia vo farnosti
5. Rozlišovanie povedaného

Spoločenstvo spoločným rozlišovaním analyzuje povedané. (pozri slajd č. 5)
6. Hľadanie vízie
Spoločenstvo na základe rozlišovania hľadá vízie pre miestne spoločenstvo
(hnutie, farnosť, diecéza), čo nám Duch Svätý hovorí k danej otázke, kde sa
chceme vidieť v budúcnosti v danej oblasti.
7. Zapísanie výstupov
Moderátor zapisuje spoločné výstupy.
8. Záverečná modlitba
Stretnutie sa ukončí spoločnou modlitbou.
 

13. Témy stretnutí
1. Spoločníci na ceste
V Cirkvi a v spoločnosti ideme bok po boku po rovnakej ceste.
2. Počúvanie
Počúvanie je prvým krokom, vyžaduje si otvorenú myseľ bez predsudkov.
3. Vyjadrenie názoru
Každý je pozvaný hovoriť s odvahou, v slobode, pravde a láske.
4. Slávenie
Synodalita založená na počúvaní Božieho slova a slávení Eucharistie.
5. Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu
Synodalita slúži misii Cirkvi, ku ktorej sú povolaní všetci pokrstení.
 

14. Témy stretnutí
6. Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

Dialóg si vyžaduje vytrvalosť, trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
7. Ekumenizmus
Dialóg medzi kresťanmi, ktorých spája jeden krst.
8. Autorita a spoluúčasť
Synodálna cirkev je cirkev participatívna a spoluzodpovedná.
9. Rozlišovanie a rozhodovanie
V synodálnom štýle prijímame rozhodnutia rozlišovaním toho, čo Duch Svätý
hovorí cez celé naše spoločenstvo.
10. Formovanie v synodalite
Synodalita - vnímavosť voči zmenám, formácia a neustále učenie sa.
Základné otázky, ktoré sprevádzajú túto konzultáciu s Božím ľudom sú tieto:
ako uskutočňujete toto „spoločné kráčanie“ dnes vo vašej diecéze (farnosti)?
Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom
kráčaní“? (porov. Prípravný dokument 26)
Ku konzultáciám slúži desať tematických oblastí, v ktorých sa prejavujú rôzne
aspekty „žitej synodality“. Je potrebné ich prispôsobiť rôznym miestnym
podmienkam a z času na čas ich dopĺňať, objasňovať, zjednodušovať a
prehlbovať, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tým, ktorí majú väčšie
problémy zúčastniť sa konzultácií a odpovedať: Vademékum, ktoré sprevádza
Prípravný dokument, ponúka v tomto smere nástroje, cesty a rady, aby mohli
rôzne skupiny otázok inšpirovať konkrétne momenty modlitby, formácie,
reflexie a výmeny skúseností. (porov. Prípravný dokument 30)


15. Modlitba za synodu
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.
Modlitba za synodu Adsumus Sancte Spiritus je modlitba, ktorá sa v dejinách
Cirkvi používala na konciloch, synodách a iných cirkevných zhromaždeniach
stovky rokov a pripisuje sa sv. Izidorovi zo Sevilly (približne rok 560 – 4. apríl
636). Pre synodálnu cestu v rokoch 2021 – 2023 sa používa jej zjednodušená
verzia.

 

16. www.synoda.sk
Na webovej stránke synody www.synoda.sk nájdete námety, ako otázky klásť
rôznym skupinám ľudí jednoduchým a pútavým spôsobom. Každá farnosť
alebo spoločenstvo by sa nemala snažiť obsiahnuť všetky otázky, ale mala by
rozlišovať a zamerať sa na tie aspekty synodality, ktoré sú v jej kontexte
najdôležitejšie. Účastníkov povzbudzujeme, aby sa úprimne a otvorene podelili
o svoje skúsenosti z reálneho života a aby spoločne uvažovali o tom, čo im
Duch Svätý môže zjaviť prostredníctvom toho, o čo sa navzájom podelia.
Podľa Prípravného dokumentu Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť
a misia a Vademéka pre Synodu o synodalite spracoval Ján Hallon, dekan a Šimon
Rábara, diakon

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,

zhromaždení v tvojom mene.

Ty sám nás povedieš,

príď a prebývaj v našich srdciach.

Nauč nás, po akej ceste máme kráčať

a ako sa o to usilovať.

Sme slabí a hriešni;

nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.

Nech nás nevedomosť neprivedie

na mylné chodníky

ani samoľúbosť neopantá naše skutky.

Daj nech v Tebe nájdeme jednotu

aby sme spoločne kráčali k večnému životu.

Nech nezídeme z cesty pravdy

a pridržiavame sa toho, čo je správne.

O to ťa prosíme, lebo ty konáš svoje dielo

na každom mieste a v každom čase,

v spoločenstve s Otcom i Synom,

po všetky veky vekov. Amen.