Prvý hriech má následky aj na spoločenstve muža a ženy, ich vzťahy sa narušili. Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena potrebujú nutne pomoc milosti. Bolesti pôrodu a práca v pote tváre sú aj prostriedkami, ktoré obmedzujú zhubné následky hriechu. Manželstvo pomáha prekonávať uzatváranie sa do seba, pomáha otvárať sa druhému, vzájomne si pomáhať a darovať sa.

Láska manželov aj dobro detí svojou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť. Plodnosť manželskej lásky sa rozširuje aj na ovocie mravného, duchovného a nadprirodzeného života skrze rodičovskú výchovu, oni sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí a svedkami viery.

Chcete prijať sviatosť manželstva?

Ak chcete uzavrieť sviatosť manželstva, ohláste sa aspoň 3 mesiace vopred od plánovaného dátumu sobáša. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list.

Ak nie ste krstení v našej farnosti, treba priniesť krstné listy z miesta krstu.

Okrem toho treba absolvovať niekoľko dohodnutých stretnutí (náuka).

 

********************************************************************************
MODLITBA ZA SPRÁVNY VÝBER ŽIVOTNÉHO PARTNERA

Nebeský Otec, stretol/-la/ som človeka, ktorý ma potešuje svojou prítomnosťou. Je to ten, ktorého si mi určil do manželstva? Pomôž mi správne sa rozhodnúť. Daj, aby som sa nezameral/-la/ len na vonkajší výzor, na krásu tela, ale aby som pozoroval/-la/ skutočné hodnoty človeka. Ty vieš, že Ti chcem verne slúžiť, daj mi vybrať si toho /tú/, ktorý -rá/ má v tom podporí a spolu so mnou bude plniť Tvoju vôľu. Vieš, že moje srdce je hladné po láske a potrebuje sa o niekoho oprieť. Nakloň srdce človeka, ktorého si mi vybral, aby odpovedalo na moju samotu a mohlo ma milovať čistou a úprimnou láskou. Požehnávaj Pane našu lásku. Amen.

 

********************************************************************************
Modlitba za moje dievča

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi. Nech sa necíti byť zviazaná záväzkami ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány. Amen.

 

********************************************************************************
Modlitba za môjho chlapca

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov, chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti. Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo službe pravej lásky. Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť svojho života. Amen.

 

********************************************************************************

Modlitba manželov


Pane Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva. Sľúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj nás oboch, aby sme vytrvali v tomto svätom zväzku. Buď stále s nami v našom rodinnom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou. Zachovaj nás vo svojej milosti po všetky dni spoločného života. Daj, aby sme s láskou prijali deti ako Tvoj dar, a aby sme im boli prvými svedkami viery. Daj, aby sme si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe, najvyššej a večnej Láske, spolu s našimi deťmi, a chválili Ťa na veky vekov. Amen

 

********************************************************************************