Rímskokatolícky farský kostol Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

od pondelka 06.12.2021

sv. omše slúži kňaz individuálne na stanovené úmysly

pondelok až sobota

08:00 – 18:00         – otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu
16:00 – 17:00         – možnosť prijať sviatosť zmierenia
17:00 – 18:00         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii

nedeľa

09:00 – 09:30         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii
10:00                      – sv. omša streamovaná na Youtube kanáli farnosti
11:00 – 11:30         – možnosť prijať Eucharistiu v zákristii

 

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď ) po dohode s kňazom (aby sa nezhromažďovalo viac ako 6 ľudí).
Nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu pred Vianocami.

Spovedanie chorých po dohode s kňazom.

 

Vstup do kostola s respirátorom, dezinfekciou rúk
a individuálne
(okrem členov jednej domácnosti).

 

Pripomíname, že za súčasných mimoriadnych okolností,
najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť,
veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu!

 

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje
získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

 

Využime tento čas:

  • na upevnenie vzťahov v rodinách
  • na spoločnú modlitbu v rodinách
  • prehĺbenie osobnej modlitby
  • modlitbu ruženca
  • znovuobjavenie Svätého písma (Biblie) aj cez Biblické trio

Rímskokatolícky farský kostol Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

od štvrtku 25.11.2021

sv. omše slúži kňaz individuálne na stanovené úmysly

Číslo prot. 9174/2021

 

LIST KŇAZOM, REHOĽNÍKOM A VŠETKÝM VERIACIM
V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE K SÚČASNEJ
EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

 

            Drahí oltárni bratia, ctihodní rehoľníci a rehoľníčky, bratia a sestry v Kristovi,

 

pri nedávnej návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorá je ešte živá v našej pamäti, nástupca sv. Petra v záhrade prezidentského paláca pripomenul, aby sme počas pandé­mie Covid-19 nezabúdali na vzťahy. A my nechceme zabudnúť ani v období izolácie na na­šich najbližších, najslabších, starých, chorých a biednych v našej spoločnosti, lebo máme pred očami Toho, ktorý nám preukázal najväčšiu lásku, a to na kríži. Ježiš Kristus volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11,28) Božia láska nás pozýva i k obeti a je jej hodná. Preto pozývam všetkých veriacich, aby nakoľko to je možné, nezanedbali v sebe dar vzťahu s Bohom a pokiaľ je to možné, navštevovali kostoly rešpektu­júc opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19.

 

Preto pripomínam, že i všeobecné pravidlo fyzickej (vek, choroba, nedostatok miesta), či morálnej nemožnosti (veľký strach, či ťažkosť), oslobodzuje od povinnej účasti na svätej omši. Pandemická situácia v súčasnej dobe a opatrenia prijímané v snahe re­dukovať šírenie ochorenia Covid-19 vytvárajú vážne prekážky pre splnenie povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

 

Úmysel zákona o povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu či v prikázaný sviatok sledu­je výchovu k hlbšiemu duchovnému životu, ktorý nie je možný bez cirkevného spoločenstva. Cirkev nikdy neprestávala zdôrazňovať potrebu tejto účasti a až neskôr „pre vlažnosť alebo nedbanlivosť niektorých musela vysvetliť povinnosť účasti na nedeľnej svätej omši.“ (sv. Ján Pavol II.) Druhý vatikánsky koncil nás učí: „Sú plne včlenení do spoločenstva Cirkvi tí, čo majúc Ducha Svätého, prijímajú neporušenú celú jej štruktúru a všetky prostriedky spá­sy, ktoré sú v nej ustanovené, a v jej viditeľnom organizme sú zjednotení s Kristom - ktorý ju vedie prostredníctvom najvyššieho veľkňaza a biskupov - putami vyznávania viery, sviatosťa­mi, ako aj cirkevnou správou a spoločenstvom.“ (Lumen gentium, 14) Nie sú správne také postoje, kedy veriaci dišpenzovaní od  zákona o povinnej účasti na sv. omši, neprejavujú žiad­ny záu­jem o život vo farnosti, o sviatosti alebo či je pre nich možné byť nejakým spôsobom byť účastní na sv. omši.

 

V snahe o zabezpečenie prístupu veriacich k sviatostiam a najmä Eucharistii, prosím, aby kňazi boli na blízku im zvereným veriacim, nakoľko to je možné a nech dbajú, aby veria­cich pri usporadúvaní slávení a rešpektovaní platných epidemiologických opatrení viedli k pokoju. Nech Eucharistia nie je miestom pre roztržky, ale pre jednotu. Násilie, hnevy či tvrdosť proti službe tých, ktorí majú úlohu zabezpečovať či usporadúvať slávenie Eucharis­tie za účasti veriacich sú v ostrom protiklade s tým čo chcú sláviť - s atmosférou Pánovej večere. Vážne teda vyzývam všetkých k obnoveniu bratského ducha. (1 Kor 11, 17-34)

 

Duchovný život - život s Kristom - je najlepším prostriedkom na prekonanie tohoto ťažkého obdobia, kedy nám odišli do večnosti mnohí nám drahí. Nech sa naša láska ku Kristovi prejaví v našom každodennom živote, v službe Bohu i ľuďom a porovnávajme na­šu lásku s Kristovou láskou.

 

V Trnave 12. novembra 2021, na spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 

S láskavým pozdravom, v modlitbe Vás žehná

   

V Pánovi oddaný

Mons. Ján Orosch

trnavský arcibiskup

 

Priatelia, keďže sa ani počas týchto veľkonočných sviatkov nebudeme môcť vidieť osobne, pripravili sme online vysielanie bohoslužieb veľkonočného trojdnia z našej farnosti. Sv. omše a obrady budete môcť sledovať na youtube kanály farnosti Leopoldov tu:

https://www.youtube.com/user/FarnostLeopoldov

 

Začíname Kvetnou nedeľou, sv. omšu budeme môcť sledovať na tomto odkaze https://youtu.be/4Wiw15FC1yY